Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden van Beauty by Roos B.V. zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

Annuleringsbeleid

Gemaakte afspraken kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 48 uur is Beauty by Roos gemachtigd €75,00 per gereserveerd uur in rekening te brengen. Hier wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd voor de afspraak, welke terug te vinden is in de afspraakbevestiging. Ook wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak wordt aan u €75,00 per gereserveerd uur in rekening gebracht.

– Abonnement – 

Voorwaarden bij het afsluiten van een abonnement: 

 1. Een minimale leeftijd van 18 jaar.
 2. Je bent officieel in Nederland woonachtig.
 3. Je bent in het bezit van een Nederlands paspoort of een Nederlands identiteitsbewijs.
 4. Je hebt een Nederlandse bankrekening die op dezelfde naam staat als je Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs.
 5. Bovenstaande documenten dien je mee te nemen voordat er een abonnement kan worden afgesloten.
 6. Een abonnement kan alleen voor eigen gebruik afgesloten worden. Het is niet mogelijk om voor een ander persoon een abonnement af te sluiten.
 7. De eerste termijn van het abonnement dient tijdens de eerste behandeling in de salon met pin of creditcard voldaan te worden.
 8. Indien er een betalingsachterstand ontstaat tijdens de looptijd van het abonnement, dient deze eerst voldaan te worden voordat je een nieuwe behandeling in een van onze salons kunt inplannen.
 9. Bij het uitblijven van betalingen zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
 10. Abonnementen worden automatisch beëindigd na het einde van je contract. Wil je het abonnement verlengen, dan wordt er in de salon een nieuw abonnement voor je opgesteld. Hiervoor vragen wij opnieuw om je legitimatiebewijs en bankpas. Dit nieuwe abonnement zal na ondertekening van start gaan.

  Betaling

  Indien niet is gekozen voor een abonnement dient betaling per pin of creditcard, direct na de behandeling, te geschieden. Beauty by Roos accepteert geen contante betalingen.

  Indien gekozen is voor een abonnement worden de termijnbetalingen middels een automatische incasso voldaan. U dient hiervoor een machtiging te verstrekken. Indien de automatische incasso om wat voor reden dan ook niet kan worden uitgevoerd of de incasso wordt gestorneerd, laat dit uw betalingsverplichting onverlet. De termijnbedragen dienen uiterlijk op de laatste dag van de maand waarop de termijn betrekking heeft, te zijn voldaan op de bankrekening van Beauty by Roos. Bij gebreke daarvan bent u vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd. Ook maakt Beauty by Roos dan aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,00.

  – Voor- en nafoto’s –

  Voor een behandeling na een behandeling worden altijd foto’s gemaakt van het haar. Deze foto’s worden opgeslagen in het klantendossier. Indien u geen foto’s wilt laten maken, kan de behandeling niet plaatsvinden. Op deze foto’s wordt u  onherkenbaar in beeld gebracht.

  Verzorgingsadvies

  Ons verzorgingsadvies, welke u mee krijgt op uw eerste afspraak en welke na te lezen is op onze website, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 4 maanden zitten.

  Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

  Klachtenafhandeling

  Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct, maar in ieder geval binnen 3 dagen na het ontstaan van de klacht of de schade, contact op te nemen met Beauty by Roos. Beauty by Roos zal in dat geval haar uiterste best doen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions te beperken. U dient hieraan uw medewerking te geven en Beauty by Roos hiertoe in de gelegenheid te stellen. Bij gebreke daarvan kan Beauty by Roos niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of vordering.

  Een klacht laat uw betalingsverplichting onverlet. Het geeft geen recht om verdere betalingen op te schorten, te verrekenen of om de overeenkomst te ontbinden. 

  – Beperking aansprakelijkheid 

  Indien Beauty by Roos op enigerlei wijze aansprakelijk is te houden voor enige schade, dan is haar schade beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat gemoeid is met de desbetreffende behandeling. Gevolgschade is in ieder geval uitgesloten voor vergoeding. 

  Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions. 

  Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld is Beauty by Roos niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hairextensions dan wel uw eigen haar. 

  Beauty by Roos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar. 

  Garantie

  Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen hairextensions. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst. De garantie is geen ‘niet goed, geld terug’-garantie. Indien u een abonnement heeft afgesloten wordt er op de uitgevallen hairextensions een garantie van vier maanden verleend. Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar Beauty by Roos zal Beauty by Roos de plukjes kosteloos terugplaatsen.

  U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u het verzorgingsadvies op juiste wijze hebt nageleefd en voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions gebruik maakt van de producten aangeraden door Beauty by Roos. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor de (aanhechtingen van de) hairextensions. Indien Beauty by Roos twijfelt aan het feit of u producten aangeraden door Beauty by Roos heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon.

  De garantie op hairextensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door Beauty by Roos laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hairextensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden niet vergoed. 

  Op het moment dat een derde uw hairextensions heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is Beauty by Roos niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes.

  – Reviews –

  Reviews die worden geplaatst op Google, Facebook, Trustpilot en andere reviewsites worden door Beauty by Roos gecontroleerd. Wij vergelijken de naam van de reviewer met ons klantenbestand. Indien iemand een review plaatst die geen klant is (geweest) van Beauty by Roos, dan melden wij dit direct bij het platform als zijnde ongepast.  Indien het een review betreft waarbij onterecht en misleidende informatie wordt gegeven dan sommeren wij de reviewer de review te verwijderen.

  Beauty by Roos of medewerkers van Beauty by Roos plaatsen geen positieve reviews op review sites om Beauty by Roos te promoten.

  Toepasselijk recht 

  Op alle door Beauty by Roos gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Beauty by Roos alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. 

  Intellectuele Eigendom 

  Het kopiëren van, dan wel gedeeltelijk kopiëren van het verzorgingsadvies, deze algemene voorwaarden, de internet- en marketingteksten en de concepten van Beauty by Roos is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 

  Privacywet AVG

  Bij het aangaan van de klant / leveranciersverhouding geeft u Beauty by Roos BV toestemming om gegevens over u en uw afspraken / behandeling(en) te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede het:

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn klantendossier;
  2. verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor betalingen, automatische incasso’s etc;

  Op https://www.beautybyroos.nl/privacy-verklaring/ kunt u onze volledige privacy verklaring lezen.

  Op https://beautybyroos.nl/klachtenprocedure/ kunt u onze volledige klachtenprocedure lezen.